Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Lasertag Alkmaar en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lasertag Alkmaar voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Een offerte staat niet gelijk aan een reservering.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
Lasertag Alkmaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lasertag Alkmaar het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Lasertag Alkmaar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat Lasertag Alkmaar is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

Artikel 4. Gebreken; klachttermijnen
Klachten over de verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugkeer van het betreffende arrangement schriftelijk te worden gemeld aan Lasertag Alkmaar. Indien een klacht gegrond is, zal Lasertag Alkmaar alles in het werk stellen om het zo goed mogelijk op te lossen.

Artikel 5. Betaling
In het geval van betaling per factuur, dan dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Lasertag Alkmaar aan te geven wijze. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Lasertag Alkmaar en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Lasertag Alkmaar onmiddellijk opeisbaar zijn. In geval dat Lasertag Alkmaar goede gronden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, dan wordt een andere partij ingeschakeld om zekerheid voor de nakoming van die verplichtingen te verlangen van opdrachtgever binnen een termijn van zeven dagen na een verzoek van Lasertag Alkmaar daartoe.

Artikel 6. Kortingen/aanbiedingen
Kortingen of aanbiedingen die zijn gegeven op basis van een vooraf aantal doorgegeven personen kunnen komen te vervallen, als blijkt dat er 25% minder personen komen dan aanvankelijk is doorgegeven. Lasertag Alkmaar kan dan de reguliere prijs hanteren.

Artikel 7. Vernieling, verlies, beschadiging
Het gebouw, terrein en speelvelden mogen niet opzettelijk of verwijtbaar beschadigd of vernield worden. Indien dit toch gebeurt, dient u Lasertag Alkmaar hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij opzettelijke of verwijtbare beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of verantwoordelijke. Beschadigingen, vernielingen en/of defecten aan uitrusting, zoals Lasertag en VR units, die te wijten zijn aan roekeloosheid, onachtzaamheid, verwijtbare schuld of opzet, worden op de speler en/ of verantwoordelijke verhaald.

Artikel 8. Reserveringen, boekingen bij Lasertag Alkmaar en boekingen op externe Locatie  
Reserveringen kunnen maximaal 1 week voor de gereserveerde datum zonder kosten worden geannuleerd of verplaatst. Vindt annulering plaats binnen de vastgestelde termijn van 1week , dan kan er 25% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht. Bij annulering 2 dagen voor het uitje / evenement kunnen  wij het volledige totaalbedrag in rekening brengen. Indien er catering opties van een externe cateraar zijn mee gereserveerd, brengen wij deze te allen tijde in rekening.

Artikel 9. Verloop van het event
Tijdens het hele evenement kan steeds een beroep worden gedaan op de aanwezige Lasertag Alkmaar Crew in geval van problemen, geschillen of discussies. Zij staan in voor een vlot verloop van het spel en de veiligheid van iedereen. Hun aanwijzingen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Artikel 10.Drank en spijzen
Het meenemen van eten en drinken op locatie bij Lasertag Alkmaar is niet toegestaan. De organisatie voorziet de mogelijkheid om ter plaatse dranken, snoep aan te schaffen tegen marktconforme prijzen.

Artikel 11. Strafbare feiten
Indien er tijdens een event van Lasertag Alkmaar een strafbaar feit gepleegd wordt, zijn wij gebonden hier aangifte van te doen bij de politie.

Artikel 12. Alcohol & drugs
Het hanteren en gebruiken van Virtual Reality brillen & Laserunits gaan niet samen met soft- of harddrugs. Er is dan ook een volledig verbod op het gebruik van soft- of harddrugs, zowel voor, tijdens of na het evenement. Alcoholhoudende drank is toegestaan, mits met mate, echter niet tijdens of kort voor het spel. Deelnemers kunnen te allen tijde door Lasertag Alkmaar geweigerd worden op grond of op vermoeden van alcoholgebruik of drugsintoxicatie. Een deelnemer die door Lasertag Alkmaar in een dergelijke staat wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname zonder aanspraak te kunnen maken op een restitutie van betaalde gelden. De plaatselijke politie kan worden ingelicht.

Artikel 13. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lasertag Alkmaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lasertag Alkmaar niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Lasertag Alkmaar opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door Lasertag Alkmaar niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Lasertag Alkmaar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschilbeslechting
Ter zake van geschillen over met Lasertag Alkmaar gesloten overeenkomsten is uitsluitend de in de vestigingsplaats van Lasertag Alkmaar bevoegde rechter bevoegd te beslissen, tenzij dwingend rechtelijk de bevoegdheid van de Kantonrechter van de woonplaats van de wederpartij bevoegd is, of tenzij Lasertag Alkmaar verkiest het geschil aan te brengen bij de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Lasertag Alkmaar en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Commercie door derden
Het is uitdrukkelijk verboden handel te drijven op de events van Lasertag Alkmaar , zonder toestemming van Lasertag Alkmaar.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Artikel 18. Aansprakelijkheid (Deelnemer, ongevallen)
De activiteiten van Lasertag Alkmaar zijn adventure sport en recreatie evenementen. U bent ervan op de hoogte dat deze activiteiten een verhoogd risico met zich meebrengen voor u en uw mededeelnemers. Tevens maken wij gebruik van Special Effects, met name rook-, geluid- en lichteffecten.

  • De activiteit die u gaat doen, doet u geheel voor eigen risico.
  • U dient te annuleren indien u niet in staat bent deel te nemen aan deze activiteit door fysieke of psychische problemen.
  • U dient een persoonlijke WA verzekering te hebben afgesloten. Zelfstandigen dienen een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben afgesloten.
  • U heeft geen algemeen belemmerende blessures en/of invaliditeit (nek, rug of knieklachten , hartklachten, luchtweg-klachten, zwanger etc.) die uw gezondheid in gevaar zouden kunnen brengen door deel te nemen aan onze activiteiten.

Er wordt verwacht dat u zelf bepaalt of u zich fysiek in staat acht, om deel te nemen aan dit evenement/ deze activiteit. Ons personeel kan u op basis van hun inzicht te allen tijde weigeren, ter behoeve van het behoud van uw en onze veiligheid.
U dient bij ons aan te geven indien u fysieke of psychische klachten heeft, die mogelijk kunnen optreden tijdens het evenement/ activiteit (bijvoorbeeld astma, epilepsie, suiker-tekort etc.). Lasertag Alkmaar heeft niet de medische capaciteit om hierover te adviseren. Lasertag Alkmaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van medische en/ of psychische klachten tijdens de evenementen/ activiteiten. De verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemer.

Artikel 19. Ongeval/EHBO
Bij Lasertag Alkmaar op locatie zijn er EHBO middelen aanwezig. De organisatie dient meteen in kennis te worden gesteld van een ongeval. Indien nodig zal het spel worden gestopt en dient iedereen te wachten in de briefing room. Neem altijd uw ziektekostenverzekeringspas mee naar de events van Lasertag Alkmaar.
Indien u niet afdoende bent verzekerd, is uw deelname op eigen risico en is Lasertag Alkmaar niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.

Artikel 20. Informatie persoonsgegevens / Privacyverklaring

20.1 Lasertag Alkmaar besteedt veel aandacht aan de informatie die verstrekt wordt. Echter is het mogelijk dat er typefouten of anderzijds afwijkende informatie verstrekt wordt. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

20.2 Lasertag Alkmaar kan  persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lasertag Alkmaar en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lasertag Alkmaar verstrekt. Lasertag Alkmaar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw IP-adres

20.3 Lasertag Alkmaar verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Lasertag Alkmaar uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

20.4 Lasertag Alkmaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Conform WWM, worden WWM registraties maximaal 7 jaar bewaard.

20.5 Lasertag Alkmaar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

20.6 Op de website van Lasertag Alkmaar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lasertag Alkmaar gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

20.7 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons.  Lasertag Alkmaar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

20.8 Lasertag Alkmaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lasertag Alkmaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

20.9 Opdrachtgever gaat akkoord met het mogelijk verstrekken van zijn/haar gegevens aan:

Briq (Boeking systeem)

Gifty ( Waardebonnen/ cadeaubonnen )

Artikel 21. Cadeau- en Kortingsbonnen (Waardebonnen)
21.1 Een Waardebon of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
21.2 Na de verval datum is de bon niet meer inleverbaar.
21.3 Indien de waarde van het product meer is als de waardebon, dient u het verschil bij te betalen.
21.4 Bij een transactie waarbij een waardebon wordt gebruikt, wordt bij herroeping van een product altijd een waardebon uitgegeven.
21.5 Per transactie kan maximaal 1 kortingsbon gebruikt worden. Er kunnen wel meerdere cadeaubonnen ingeleverd worden.
21.6 Het is niet toegestaan de waardebon of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
21.7 iedere poging tot fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en lijdt er toe dat het gebruik wordt ontzegd.
21.8 Een kortingsbon is enkel te gebruiken voor een activiteit bij Lasertag Alkmaar (geen catering).
21.9 Bij online kortingen op tickets (te denken aan Social Deals, etc.) is er geen mogelijkheid tot compensatie bij plotselinge wijzigingen.

Artikel 22 – Planning & Locatie
Lasertag Alkmaar behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het spel, kwaliteit en veiligheid, groepen samen te voegen, te verschuiven naar andere speelvelden of (in het ergste geval) te cancelen.
Indien redelijkerwijs mogelijk, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 23 – Identiteit van de ondernemer
23.1 Naam Organisatie: Lasertag Alkmaar

KVK: 37150162
BTW nummer:

Tot slot
Wanneer de Lasertag Crew constateert dat u een van de bovenstaande regels overtreedt, kan de crew uw gegevens noteren. Bij een tweede overtreding dient u het gebouw te verlaten. Wij behouden ons het recht voor om u bij serieuze overtredingen, te denken aan fysieke conflicten, per direct van het terrein te verwijderen. Directe verwijdering volgt ook, indien u kort voor of tijdens het event alcoholhoudende drank of verdovende middelen (heeft) gebruikt. Dit in verband met uw en onze veiligheid en dat van onze klanten.

Lasertag Alkmaar behoudt zich het recht voor om deze regels zonder kennisgeving met terugwerkende kracht te wijzigen.

Wij beseffen dat bovenstaande een hoop informatie is. De crew van Lasertag Alkmaar stelt alles in werking om u een geweldige en leuke belevenis te bieden. Indien u nog vragen heeft over deze disclaimer kunt u ons altijd mailen of bellen.

Wij kijken uit naar uw komst!

Bijgewerkt op: 14 juni 2023

Contactgegevens